Vedtægter for Rudersdal Erhvervsforening

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Rudersdal Erhvervsforening. Foreningens hjemsted er Rudersdal kommune.


§ 2 Formål
Stk. 1
Foreningens formål er:
 • at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender - herunder
 • at skaffe bedst mulige betingelser for det samlede erhvervsliv i Rudersdal og omegn
 • at styrke samarbejdet mellem erhvervsorganisationerne og virksomhederne
 • at formidle viden til medlemmerne
 • at være talerør for erhvervslivet over for myndighederne og offentligheden

Stk. 2
Foreningens formål og virksomhed skal udøves uafhængig af økonomiske , politiske og andre sær- og/eller gruppeinteresser .


§ 3 Medlemsforhold
Stk. 1
Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende med virksomhed i Rudersdal kommune eller med særlig tilknytning til kommunes erhvervsliv samt institutioner, foreninger og organisationer hvis vedtægters formål harmonerer med Erhvervsforeningens formål og som kan tilslutte sig disse vedtægter.

Stk. 2
Anmodning om optagelse og indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen. Såfremt denne ikke anbefaler indmeldelsen, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk. 3
Udmeldelse af foreningen skaI ske skriftligt til bestyrelsen med 3 mdr. varsel og kan kun ske med virkning fra et regnskabsårs udløb.
Kontingentet i det pågældende regnskabsår skal betales.
Stk. 4
Såfremt et medlem handler mod foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes efter bestyrelsens indstilling på den førstkommende generalforsamling.


§ 4 Kontingent
Stk. 1
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen kan fastsætte differentieret kontingent for optagne medlemmer under §3
stk. 1 - 2.

Stk. 3
Det til enhver tid fastsatte kontingent skal hvert år være betalt inden 30 dage efter udsendelse af opkrævning.

Stk. 4
Såfremt kontingentet ikke, trods påkrav, er betalt senest ved regnskabsårets afslutning, kan vedkommende slettes som medlem, men forfaldent kontingent skal betales og kan inddrives ved inkasso.

Stk. 5
Restance med kontingentindbetalingen bevirker tab af rettigheder og rettighederne kan først udøves igen, når kontingentrestancen er berigtiget.

Stk. 6
Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue , som alene skal tjene
til opfyldelse af de under § 2 anførte formål. Der udloddes derfor heller ikke udbytte af nogen art til nogen interesseret.

Stk. 7
Medlemmerne har heller ikke noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser, idet foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 5 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2
Hvert medlem under § 3 stk. 1, har 1 stemme.
Stk. 3
Generalforsamlingen indvarsles pr. E-mail t il medlemmerne samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år.
 5. lndkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget og godkendelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 7 stk. 1+ 2.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Stk. 5
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

Stk. 6
Beslutninger på generalforsamlingen kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Se dog § 11 og 12.

Stk. 7
Valgbare som revisor og revisorsuppleant er medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen eller ved forfald har givet skriftligt tilsagn om at ville lade sig vælge.

Stk. 8
Alle valg og sager afgøres ved skriftlig afstemning, blot eet medlem ønsker dette.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Formanden eller bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når dette findes nødvendigt.

Stk. 2
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.

Stk. 3
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse og skal udsendes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4
Begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes til formanden eller næstformanden.

§ 7 Organisation
Stk. 1
Rudersdal Erhvervsforenings bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, øvrige afgår i ulige år. Det skal tilstræbes, at den valgte bestyrelse vælges bredt blandt relevante brancher i Rudersdal kommune.

Stk. 2
Generalforsamlingen vælger 1 til 2 bestyrelsessuppleanter.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt øvrige poster og fastsætter selv sin egen forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden på denne post.

Stk. 4
Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og handler i alle forhold til enhver tid med ansvar over for generalforsamlingen.


§ 8 Foreningens drift
Stk. 1
Ansvaret for foreningens drift påhviler bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp inden for budgettets rammer både til varetagelse af foreningens daglige drift og løsning af særlige opgaver.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter, under henvisning til formålsparagraffen de driftmæssige og administrative retningslinjer for foreningens virke, herunder kan bestyrelsen nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.

Stk. 4
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmerflerhed. Gyldig beslutning forudsætter dog at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6
Bestyrelsen holder møder efter behov.

Stk. 7
Formanden indkalder til disse og udarbejder en dagsorden som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne med mindst 8 dages varsel forud for mødets afholdelse.

Stk. 8
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder i foreningen.

§ 9 Tegning

Stk. 1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2
Foreningens midler skal anbringes på betryggende vis.

Stk. 3
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom forpligtes foreningen ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Stk. 4
Bestyrelsen kan meddele prokura til dispositioner i daglige anliggender

§ 10 Regnskabet
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen budget, driftsregnskab og status.

Stk. 3
Årsrapporten skal forsynes med revisorpåtegning af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 11 Ændring af vedtægter
Stk. 1.
Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2.
Opnås den fornødne majoritet ikke, er forslaget bortfaldet.

Stk. 3.
Alle forslag om vedtægtsændringer skal tilstilles medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning

Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret, og hvor beslutningen træffes med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 2
Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret, kan bestyrelsen med 3 ugers varsel indkalde til en ny generalforsamling på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på ¾ af de tilstedeværende afgivne stemmer.

Stk. 3
Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.


•••••••••

Disse vedtægter afløser vedtægterne af 30 marts 2006 med ændringer vedtaget den 21. marts 2007.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.6.okt. 2010


Ændringer foretaget d 08.07.10 af Peter Nielsen og af Henrik Pedersen den 03.09.2010.

Download de originale vedtægter for foreningen her: Vedtægter 
 
 

Sponsorer

Rudersdal Erhvervsforening - Foreningen for Erhverv & Netværk - 3460 Rudersdal - Tlf. 40104947