Vedtægter for Rudersdal Erhvervsforening

 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Rudersdal Erhvervsforening. Foreningens hjemsted er Rudersdal kommune.


§ 2 Formål
Stk. 1
Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender - herunder
 • at skaffe bedst mulige betingelser for det samlede erhvervsliv i Rudersdal og omegn
 • at styrke samarbejdet mellem erhvervsorganisationerne og virksomhederne
 • at formidle viden til medlemmerne
 • at være talerør for erhvervslivet over for myndighederne og offentligheden

Stk. 2
Foreningens formål og virksomhed skal udøves uafhængig af økonomiske, politiske og andre sær- og/eller gruppeinteresser.


§ 3 Medlemsforhold
Stk. 1
Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende med virksomhed i Rudersdal kommune eller med særlig tilknytning til kommunes erhvervsliv samt institutioner, foreninger og organisationer hvis vedtægters formål harmonerer med Erhvervsforeningens formål og som kan tilslutte sig disse vedtægter.

Stk. 2
Anmodning om optagelse i foreningen sker ved indmeldelse og samtidig betaling af kontingent via foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan gøre indsigelse mod medlemsoptagelsen, og afvise at optage et medlem, men skal i så fald orientere det nye medlem inden 14 dage fra indmeldelsen, Såfremt bestyrelsen ikke benytter sin indsigelsesret, er medlemmet optaget automatisk efter indsigelsesperiodens udløb.


Stk. 3
Udmeldelse af foreningen skaI ske skriftligt til bestyrelsen med 2 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Kontingentet i det pågældende regnskabsår skal betales.

 

Stk. 4
Såfremt et medlem handler mod foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes efter bestyrelsens indstilling på den førstkommende generalforsamling.

§ 4 Kontingent
Stk. 1
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen og kan fastsættes for 2 perioder.

Stk. 2
Bestyrelsen kan fastsætte differentieret kontingent for optagne medlemmer under §3
stk. 1 – 2, herunder differentiering af kontingent efter medlemmets antal ansatte.

Stk. 3
Betaling af kontingent sker gennem foreningens hjemmeside ved tilmelding af betalingskort. Beløbet trækkes automatisk for alle medlemmer d. 1.2. hvert år. I særlige tilfælde kan i stedet aftales udstedelse af faktura med efterfølgende indbetaling.

 

Stk. 4
Såfremt kontingentet ikke betales, trods gentagne påkrav, kan vedkommende slettes som medlem, men forfaldent kontingent skal betales og kan inddrives ved inkasso.

Stk. 5
Restance med kontingentindbetalingen bevirker tab af rettigheder, herunder stemmerettigheder, og rettighederne kan først udøves igen, når kontingentrestancen er berigtiget.

Stk. 6
Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue, som alene skal tjene
til opfyldelse af de under § 2 anførte formål. Der udloddes derfor heller ikke udbytte af nogen art til nogen interesseret.

Stk. 7
Medlemmerne har heller ikke noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser, idet foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 5 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Stk. 2
Hvert medlem under § 3 stk. 1, har 1 stemme.

 

Stk. 3
Generalforsamlingen indvarsles pr. E-mail til medlemmerne samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det indeværende år.
 5. lndkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget og godkendelse af kontingent for indeværende og evt. kommende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 7 stk. 1+ 2.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Stk. 5
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 6
Beslutninger på generalforsamlingen kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Se dog § 11 og 12.

Stk. 7
Valgbare som revisor og revisorsuppleant er medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen eller ved forfald har givet skriftligt tilsagn om at ville lade sig vælge.

Stk. 8
Alle valg og sager afgøres ved skriftlig afstemning, blot eet medlem ønsker dette.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Formanden eller bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når dette findes nødvendigt.

Stk. 2
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.

Stk. 3
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse og skal udsendes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4
Begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes til formanden eller næstformanden.

§ 7 Organisation
Stk. 1
Rudersdal Erhvervsforenings bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, øvrige afgår i ulige år. Det skal tilstræbes, at den valgte bestyrelse vælges bredt blandt relevante brancher i Rudersdal kommune.

Stk. 2
Generalforsamlingen vælger 1 til 2 bestyrelsessuppleanter.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt øvrige poster og fastsætter selv sin egen forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden på denne post.

Stk. 4
Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og handler i alle forhold til enhver tid med ansvar over for generalforsamlingen.

 

Stk. 5
Kun medlemmer af foreningen kan deltage i bestyrelsen. Ved udmeldelse af foreningen, fratræder man således bestyrelsen.


§ 8 Foreningens drift
Stk. 1
Ansvaret for foreningens drift påhviler bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp inden for budgettets rammer både til varetagelse af foreningens daglige drift og løsning af særlige opgaver.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter, under henvisning til formålsparagraffen de driftsmæssige og administrative retningslinjer for foreningens virke, herunder kan bestyrelsen nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.

Stk. 4
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmerflerhed. Gyldig beslutning forudsætter dog at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6
Bestyrelsen holder møder efter behov.

Stk. 7
Formanden indkalder til disse og udarbejder en dagsorden som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne med mindst 8 dages varsel forud for mødets afholdelse.

Stk. 8
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder i foreningen.

§ 9 Tegning
Stk. 1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2
Foreningens midler skal anbringes på betryggende vis.

Stk. 3
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom forpligtes foreningen ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Stk. 4
Bestyrelsen kan meddele prokura til dispositioner i daglige anliggender.

§ 10 Regnskabet
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen budget, driftsregnskab og status.

Stk. 3
Årsrapporten skal forsynes med revisorpåtegning af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 11 Ændring af vedtægter
Stk. 1.
Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2.
Opnås den fornødne majoritet ikke, er forslaget bortfaldet.

Stk. 3.
Alle forslag om vedtægtsændringer skal tilstilles medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

§ 12 Opløsning
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret, og hvor beslutningen træffes med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 2
Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret, kan bestyrelsen med 3 ugers varsel indkalde til en ny generalforsamling på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på ¾ af de tilstedeværende afgivne stemmer.

Stk. 3
Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.


•••••••••


Vedtaget på generalforsamlingen den 14.01.2015

 

Sponsorer

Rudersdal Erhvervsforening - Foreningen for Erhverv & Netværk - 3460 Rudersdal - Tlf. 40104947